25.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Търговски закон
 • Закон за администрацията
 • Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
 • Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Закон за интеграция на хората с увреждания
 • Закон за кредитните институции
 • Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (загл. доп. - дв, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
 • Постановление № 274 от 20 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 • Тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията по закона за електронните съобщения (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда
 • Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите

Нови актове

 • Женевска конвенция от 12 август 1949 г. относно закрила на цивилните лица във време на война(ратифицирана с указ на президиума на нс № 181 от 22 май 1954 г.; изв., бр. 43 от 1954 г. в сила за България от 22 януари 1955 г. закон на нс от 16 февруари...
 • Закон за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс (дв, бр. 30 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за здравословни и безопасни условия на труд (дв, бр. 124 от 1997 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за интеграция на хората с увреждания (дв, бр. 81 от 2004 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за кредитните институции (дв, бр. 59 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Наредба № 27 от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
 • Наредба № рд-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, усл...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Постановление № 58 от 14 март 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 61 от 17 март 2014 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията по закона за електронните съобщения, приета с постановление № 374 на министерския съвет от 2011 г. (дв, б...
 • Постановление № 62 от 17 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с постановление № 75 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 33 от 2003 г.)
 • Решение № 2936-нс от 20 март 2014 г.
 • Решение № 4 от 11 март 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2013 г.
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Указ № 48 от 20.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс
 • Указ № 49 от 20.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Указ № 50 от 20.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за интеграция на хората с увреждания
 • Указ № 51 от 20.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за кредитните институции
 • Указ № 52 от 20.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на труда