18.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България (дв, бр. 12 от 2000 г.)
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райо...
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 17 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода...
 • Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Правилник за администрацията на върховния административен съд
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Устройствен правилник на националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения,...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)
 • Постановление № 52 от 10 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражняване...
 • Постановление № 53 от 11 март 2014 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителна агенция "медицински одит"
 • Правилник за администрацията на върховния касационен съд
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за администрацията на върховния административен съд (дв, бр. 67 от 2013 г.)
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации
 • Решение № 3 от 6 март 2014 г. по конституционно дело № 10 от 2013 г.
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "медицински одит"