28.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 28

Променени актове

 • Закон за горите
 • Закон за изменение и допълнение на закона за горите (дв, бр. 19 от 2011 г.)
 • Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството
 • Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (загл. доп. - дв, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)
 • Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
 • Наредба № н-4 от 20 май 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата
 • Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
 • Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
 • Решение за избиране на председател, заместник-председатели и секретар и за разпределение на членовете на централната избирателна комисия (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2014 г.)

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за горите (дв, бр. 19 от 2011 г.)
 • Наредба № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
 • Наредба № 4 от 13 март 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "нефрология"
 • Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 • Наредба № н-3 от 8 октомври 2013 г. за водене на регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него
 • Наредба № н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (дв, бр. 64 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството (дв, бр. 36 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (дв, бр. 64 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата (дв, бр. 50 от 2008 г.)
 • Постановление № 63 от 20 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, приета с постановление № 312 на министерския съвет от 2007 г. (дв, б...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (дв, бр. 49 от 2013 г.)
 • Решение за изменение и допълнение на решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на централната избирателна комисия, прието от народното събрание на 20 март 2014 г.
 • Указ № 55 от 25.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за горите