14.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 23

Променени актове

 • Устройствен правилник на областните администрации
 • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
 • Наредба № 15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците
 • Наредба № 16 от 17 ноември 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S)EUROP
 • Наредба № 9 от 11 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (...
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 • Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
 • Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на културата(загл. изм. - дв, бр. 23 от 2014 г.)
 • Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
 • Правилник за устройството и дейността на националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (дв, бр. 17 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (дв, бр. 37 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S)EUROP (дв, бр. 95 от...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни комп...
 • Постановление № 45 от 6 март 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на родопски драматичен театър "николай хайтов"
 • Постановление № 46 от 6 март 2014 г. за допълнение на постановление № 90 на министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (д...
 • Постановление № 47 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 21 от 2000 г.)
 • Постановление № 48 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с постановление № 168 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 65 о...
 • Постановление № 49 от 6 март 2014 г. за изменение на правилника за устройството и дейността на националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с ув...
 • Постановление № 50 от 6 март 2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи
 • Постановление № 51 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на областните администрации, приет с постановление № 121 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Решение за попълване състава на временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател бойко борисов и бившия директор на агенция "митници" ваньо танов...
 • Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване състава на комисията по икономическата политика и туризъм
 • Решение за промени в ръководството на комисията по външна политика
 • Решение за промени в състава и ръководството на комисията по инвестиционно проектиране
 • Решение за промени в състава и ръководството на комисията по регионална политика и местно самоуправление
 • Решение за промени в състава на комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
 • Решение за промяна в състава на временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г.
 • Решение за промяна в състава на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
 • Решение за промяна в състава на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение за промяна в състава на комисията по земеделието и храните
 • Решение за промяна в състава на комисията по културата и медиите
 • Решение за промяна в състава на комисията по околната среда и водите
 • Решение за промяна в състава на комисията по труда и социалната политика
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съюза за средиземноморието
 • Решение за промяна и попълване състава на комисията по бюджет и финанси