1.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 63

Променени актове

 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетира...
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Наредба № рд-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за вписванията
 • Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция
 • Правилник за прилагане на закона за митниците
 • Правилник за устройството и дейността на националната служба за охрана при президента на република България
 • Тарифа за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция
 • Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

Нови актове

 • Договор между правителството на република България и правителството на боливарска република венецуела за сътрудничество в областта на туризма(одобрен с решение № 749 от 28 ноември 2008 г. на министерския съвет. в сила от 19 декември 2011 г.)
 • Наредба № рд-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспо...
 • Наредба за изменение на наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (дв, бр. 27 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № рд-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (дв, бр. 49 от 2008 г.)
 • Постановление № 214 от 24 юли 2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по закона за министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 215 от 24 юли 2014 г. за допълнение на тарифата за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители, приета с постановление № 92 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 35 от 2006 г.)
 • Постановление № 217 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
 • Постановление № 218 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.
 • Постановление № 219 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
 • Постановление № 220 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на националната разузнавателна служба за 2014 г.
 • Постановление № 221 от 25 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.
 • Постановление № 222 от 25 юли 2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи
 • Постановление № 223 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.
 • Постановление № 224 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община бургас за 2014 г.
 • Постановление № 225 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на националната служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство "кричим"
 • Постановление № 226 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на финансите за 2014 г.
 • Постановление № 227 от 25 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 228 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за българската академия на науките за 2014 г. за закупуване на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на многофункционален компютърен комплекс
 • Постановление № 229 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на агенцията за ядрено регулиране за 2014 г.
 • Постановление № 230 от 25 юли 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за вписванията, одобрен с постановление № 1486 на министерския съвет от 1951 г. (изв., бр. 101 от 1951 г.)
 • Постановление № 231 от 28 юли 2014 г. за отменяне на наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съд...
 • Решение № 553 от 25 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "дядово", разположено в землищата на с. дядово и с. езеро, община нова загора, област сливен, на "инмат" - оод, софия
 • Спогодба между правителството на република България и правителството на алжирскатA демократична и народна република за морско търговско корабоплаване(ратифицирана със закон, приет от 42-то народно събрание на 17 юли 2013 г. - дв, бр. 67 от 2013 г. в ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука(одобрено с решение № 358 от 26 май 2011 г., изменено с решение № 473 от 4 юли 2014 г. ...
 • Указ № 183 от 23.07.2014 г. за назначаване на сергей пенчев мичев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република сингапур със седалище в джакарта
 • Указ № 184 от 23.07.2014 г. за назначаване на ангел христов чолаков - извънреден и пълномощен посланик на република България във френската република, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в княжество монако със седалище в париж
 • Указ № 189 от 25.07.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство гагово, община попово, област търговище
 • Указ № 197 от 30.07.2014 г. за възлагане на парламентарната група на движение за права и свободи да посочи кандидат за министър-председател