12.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 67

Променени актове

 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
 • Наредба № н-29 от 12 ноември 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от военна служба
 • Наредба за медицинската експертиза
 • Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на република България
 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Постановление № 268 от 26 септември 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление при министерския съвет
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
 • Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (дв, бр. 106 от 2013 г.)
 • Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания
 • Наредба № 8121з-347 от 25 юли 2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (дв, бр. 83 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (дв, бр. 109 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от военна...
 • Наредба за реда за представяне в националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
 • Постановление № 241 от 4 август 2014 г. за приемане на наредба за реда за представяне в националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
 • Постановление № 242 от 4 август 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на република България, приета с постановление № 329 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 3 от 2...
 • Постановление № 243 от 4 август 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България, приета с постановление № 280 на министерския съвет от 1998...
 • Постановление № 244 от 7 август 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 245 от 11 август 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г.
 • Решение № 463 от 17 юли 2014 г. за изменение и допълнение на техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (дв, бр. 88 от 2007 г.)
 • Решение № 476 от 23 юли 2014 г. за изменение на техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 8 от 2008 г.)
 • Указ № 209 от 08.08.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г.