15.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 68

Променени актове

 • Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност "обща медицина" от общопрактикуващите лекари
 • Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
 • Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - дв, бр. 37 от ...
 • Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции
 • Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите (загл. доп. - дв, бр. 51 от 2008 г., изм. - дв, бр. 66 от 201...
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции (дв, бр. 36 от 2009 г.)
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

Нови актове

 • Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ео) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните м...
 • Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (дв, бр. 54 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на специалност "обща медицина" от общопрактикуващите лекари (дв, бр. 63 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции (дв, бр. 36 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (дв, бр. 73 от 2006 г.)
 • Правилник за изменение на устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (дв, бр. 6 от 2011 г.)
 • Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между ми...