19.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 69

Променени актове

 • Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спе...
 • Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Постановление № 234 от 31 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.

Нови актове

 • Инструкция за отменяне на инструкция № Із-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време (дв, бр. 99 от...
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между министерството на икономиката и енергетиката на република България и комисията за развитие и реформи на провинция анхуей, китайска народна република (одобрен с решение № 516 о...
 • Наредба № 1 от 28 юли 2014 г. за проверките, извършвани от държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси" по закона за запасите от нефт и нефтопродукти
 • Наредба № 17 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична токсикология"
 • Наредба № 8121з-407 от 11 август 2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните сл...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № I-167 от 2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и агенцията за застрахователен надзор при настъпване на застрахователни ...
 • Постановление № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност
 • Постановление № 247 от 14 август 2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол...
 • Постановление № 248 от 14 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението...
 • Постановление № 249 от 14 август 2014 г. за изменение на постановление № 234 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. (дв, ...
 • Указ № 208 от 08.08.2014 г. за назначаване на красимира георгиева медарова за служебен министър за организация на изборния процес
 • Указ № 210 от 08.08.2014 г. за назначаване на Eвгени стефанов стойчев - извънреден и пълномощен посланик на република България в социалистическа република виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство камбоджа със седа...
 • Указ № 211 от 08.08.2014 г. за награждаване на академик петя иванова василева с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 214 от 18.08.2014 г. за отменяне на указ № 208 от 8 август 2014 г. за назначаване на служебен министър за организация на изборния процес