8.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 66

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за физическото възпитание и спорта
 • Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
 • Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 • Постановление № 125 от 20 май 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 96 от 25 април 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за устройството и дейността на националния център по обществено здраве и анализи

Нови актове

 • Закон за допълнение на закона за физическото възпитание и спорта (дв, бр. 58 от 1996 г.)
 • Закон за изменение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението за асоцииране между европейския съюз и европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и грузия, от друга страна
 • Закон за ратифициране на споразумението за асоцииране между европейския съюз и европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и република молдова, от друга страна
 • Закон за ратифициране на споразумението за асоцииране между европейския съюз и европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и украйна, от друга страна
 • Закон за ратифициране на споразумението за изменение № 1 към финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и европейската инвестиционна банка
 • Наредба № 12 от 21 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "акушерство и гинекология"
 • Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология"
 • Наредба № 15 от 28 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ревматология"
 • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците
 • Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 8121з-346 от 25 юли 2014 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 232 от 31 юли 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с постановление № 105 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 35 от 2011 г.)
 • Постановление № 233 от 31 юли 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 40 от 20...
 • Постановление № 234 от 31 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 235 от 31 юли 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 236 от 31 юли 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове
 • Постановление № 237 от 31 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2014 г.
 • Постановление № 238 от 31 юли 2014 г. за извършване на промени на утвърдените със закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. по бюджета на министер...
 • Постановление № 239 от 31 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.
 • Постановление № 240 от 1 август 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националния център по обществено здраве и анализи (дв, бр. 61 от 2011 г.)
 • Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
 • Решение № 555 от 30 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "кобилино", участък "държавно лесничейство", контури ...
 • Указ № 191 от 28.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за асоцииране между европейския съюз и европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и република молдова, от друга страна
 • Указ № 192 от 28.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за асоцииране между европейския съюз и европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и грузия, от друга страна
 • Указ № 193 от 28.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за асоцииране между европейския съюз и европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и украйна, от друга страна
 • Указ № 194 от 29.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за изменение № 1 към финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и евр...
 • Указ № 198 от 30.07.2014 г. за обнародване на закона за изменение на закона за висшето образование
 • Указ № 199 от 30.07.2014 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за физическото възпитание и спорта