26.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 71

Променени актове

  • Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
  • Наредба № 3 от 7 март 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
  • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
  • Решение № 632-нс от 15 юли 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за народно събрание

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (дв, бр. 25 от 2012 г.)
  • Наредба за изменение на наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (дв, бр. 4 от 2010 г.)
  • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (дв, бр. 55 от 2012 г.)
  • Решение № 768-нс от 21 август 2014 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с решение № 632-нс от 15 юли 2014 г. на цик, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.