29.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 72

Променени актове

 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Нови актове

 • Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "булгартрансгаз" - еад
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (дв, бр. 12 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 125 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (дв, бр. 15 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени хар...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 200...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
 • Постановление № 251 от 22 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на финансите за 2014 г. за дейността на школата по публични финанси
 • Постановление № 252 от 22 август 2014 г. за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по българската национална телевизия и българското национално радио и техните регионални центрове пр...
 • Постановление № 253 от 22 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.
 • Постановление № 254 от 22 август 2014 г. за изменение и допълнение на тарифата за пристанищните такси, събирани от държавно предприятие "пристанищна инфраструктура", приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 38 от 2007 г.)
 • Постановление № 255 от 22 август 2014 г. за допълнение на наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица, приета с постановление № 311 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 114 от 2003 г.)
 • Постановление № 256 от 22 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвра...
 • Постановление № 257 от 25 август 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет, приет с постановление № 216 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 116...
 • Постановление № 258 от 28 август 2014 г. за създаване на енергиен борд
 • Правилник за организацията на дейността на енергийния борд