27.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 • Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път (загл. доп. - дв, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.)
 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 143 от 19 юли 2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Постановление № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Постановление № 65 от 17 март 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти
 • Постановление № 66 на министерския съвет от 15 април 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани

Нови актове

 • Анекс относно достъпа на безпилотни летателни системи до въздушното пространство и летищата на република България към споразумението по прилагане относно операции и планиране на учения в изпълнение на споразумението между правителството на република бъ...
 • Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели
 • Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
 • Наредба за изменение на наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и пости...
 • Постановление № 353 от 22 декември 2011 г. за изменение на постановление № 67 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 • Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
 • Постановление № 354 от 22 декември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 355 от 22 декември 2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2011 г.
 • Постановление № 356 от 22 декември 2011 г. за одобряване на допълнителен трансфер от републиканския бюджет за 2011 г. по бюджета на държавното обществено осигуряване
 • Постановление № 357 от 22 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Постановление № 358 от 22 декември 2011 г. за изменение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 70 от 2008 г.)
 • Постановление № 359 от 22 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г.
 • Постановление № 360 от 22 декември 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 333 на министерския съвет от 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България (дв, бр. 2 от 2011 г.)
 • Постановление № 361 от 22 декември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път (дв, бр. 95 от 2006 г.)
 • Постановление № 362 от 22 декември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с поста...
 • Постановление № 363 от 23 декември 2011 г. за изменение и допълнение на тарифата за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията, приета с постановление № 243 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 94 от 2005 г.)
 • Постановление № 364 от 23 декември 2011 г. за приемане на наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (дв, бр. 54 от 2011 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на комисията за защита на конкуренцията (дв, бр. 15 от 2009 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука "аз буки"
 • Решение за избиране на инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Постановление № 352 от 22 декември 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 66 на министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (дв, бр. 33 ...
 • Решение за избиране на инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение № 942 от 22 декември 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект ам "хемус", участък белокопитово - Каспичан от км 337+302 до км 342+200, на територията на община Шумен
 • Решение № 948 от 22 декември 2011 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2012 г.
 • Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите