23.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 • Наредба № 13 от 31 март 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
 • Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райо...
 • Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2011 г.)
 • Наредба № 32 от 30 декември 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "акушерство и гинекология"
 • Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения,...
 • Наредба за изменение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (дв, бр. 40 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 19 от 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките (дв, бр. 79 от 2008 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "акушерство и гинекология" (дв, бр. 6 от 2009 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № 5 за набиране и разходване на средствата по фонд "жилищно строителство" (дв, бр. 12 от 1986 г.)
 • Постановление № 351 от 20 декември 2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на външните работи за 2011 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (дв, бр. 68 от 2000 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (дв, бр. 7 от 2011 г.)
 • Решение № 927 от 20 декември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "водолей", разположено в землищата на с. водолей...
 • Споразумение за създаване на международна академия по противодействие на корупцията като международна организация (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 13 юли 2011 г. - дв, бр. 57 от 2011 г. в сила за република българи...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите (дв, бр. 29 от 2009 г.)