13.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 98

Променени актове

  • Протокол за изменение на протокола относно преходните разпоредби, приложен към договора за европейския съюз, към договора за функционирането на европейския съюз и към договора за създаване на европейската общност за атомна енергия (ратифицир... Закон за ветераните от войните Закон за приватизация и следприватизационен контрол Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор Закон за вътрешния одит в публичния сектор Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

Нови актове

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България (дв, бр. 104 от 2005 г.) Наредба за изменение на наредба № 5 от 1999 г. за установяване на владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация (дв, бр. 81 от 1999 г.) Наредба за изменение на наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (дв, бр. 7 от 2007 г.) Постановление № 330 от 5 декември 2011 г. за допълнение на постановление № 62 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния ф... Поправка Решение № 1519-ми от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г. Спогодба за въздушен транспорт между правителството на република България и правителството на грузия (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 21 септември 2011 г. - дв, бр. 77 от 2011 г. в сила от 18 октомври 2011 г.) Споразумение между министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на република България и министерството на индустрията и информационните технологии на китайската народна република за сътрудничество в областта на информационните... Указ № 249 от 06.12.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Указ № 250 от 06.12.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за приватизация и следприватизационен контрол Указ № 251 от 06.12.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за ветераните от войните Указ № 253 от 12.12.2011 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. Закон за изменение и допълнение на закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (дв, бр. 21 от 2006 г.) Закон за изменение и допълнение на закона за приватизация и следприватизационен контрол (дв, бр. 28 от 2002 г.) Закон за изменение и допълнение на закона за ветераните от войните (дв, бр. 152 от 1998 г.) Приложения към решение № 1519-ми от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.