20.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 100

  • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. 
  • Указ № 252 за награждаване на о.р. генерал-майор Ангел Иванов Марин – вицепрезидент на Република България, с орден „Стара планина“ първа степен с Постановление № 340 от 14 декември 2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране
  • Решение № 906 от 9 декември 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 1: Крумово – Първомай
  • Решение № 909 от 13 декември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори и гнайсошисти, от находище „Чакъров дрян“, разположено в землищeто на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково
  • Наредба № Iз-3147 от 12 декември 2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2007 г. за информационния регистър на културните организации
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в JAR-FCL 
  • Инструкция № 39 от 12 декември 2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите