16.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК 2012)
 • Закон за счетоводството (ЗС 2012)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 2012)
 • Закон за независимия финансов одит (ЗНФО 2012)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС 2012)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 2012)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО 2012)
 • Закон за държавните такси 
 • Закон за народната просвета 
 • Закон за висшето образование 
 • Закон за физическото възпитание и спорта 
 • Закон за здравното осигуряване 
 • Закон за радиото и телевизията 
 • Закон за виното и спиртните напитки 
 • Закон за пътищата 
 • Закон за семейни помощи за деца 
 • Закон за държавния дълг 
 • Закон за управление на отпадъците 
 • Закон за насърчаване на научните изследвания 
 • Закон за генетично модифицирани организми 
 • Закон за политическите партии 
 • Закон за общинския дълг 
 • Закон за правната помощ 
 • Закон за гражданското въздухоплаване 
 • Закон за българската банка за развитие 
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България  
 • Закон за сметната палата 
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2011 г.  
 • Закон за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците (дв, бр. 86 от 2003 г.)
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването 
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове 
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане 
 • Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пространство 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от програмата за развитие на селските райони за периода 20... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 200... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (д... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските ра... 
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. - дв, бр. 59 от 2006 г.)

Нови актове

 • Наредба № Із-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност 
 • Наредба за изменение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 41 от... 
 • Постановление № 331 от 7 декември 2011 г. за изменение на постановление № 320 на министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското ... 
 • Постановление № 332 от 7 декември 2011 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество 
 • Постановление № 333 от 7 декември 2011 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с постановление № 268 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 93 от 2009 г.) 
 • Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина 
 • Постановление № 335 от 8 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на министерството на отбраната за 2011 г. 
 • Постановление № 336 от 8 декември 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на здравеопазването, приет с постановление № 256 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 88 от 2009 г.) 
 • Постановление № 337 от 8 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2011 г. 
 • Постановление № 338 от 9 декември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет 
 • Постановление № 339 от 9 декември 2011 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират по закона за медицинските изделия 
 • Правила за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в националния институт на правосъдието 
 • Решение № 800 от 3 ноември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, годни за плочи цепени за облицовки и настилки, от находищ... 
 • Решение № 12 от 13 декември 2011 г. по конституционно дело № 11 от 2011 г. 
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за медицинските изделия 
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2012 г. 
 • Закон за българската телеграфна агенция 
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2012 г. 
 • Указ № 254 от 12.12.2011 г. за обнародване на закона за българската телеграфна агенция 
 • Указ № 255 от 12.12.2011 г. за обнародване на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2012 г. 
 • Указ № 256 от 12.12.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност 
 • Указ № 257 от 12.12.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица 
 • Указ № 258 от 12.12.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
 • Указ № 259 от 12.12.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове 
 • Указ № 260 от 13.12.2011 г. за обнародване на закона за държавния бюджет на република България за 2012 г. Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.) 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.) 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.) 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)