6.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

 • Закон за мерките срещу изпирането на пари 
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията 
 • Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 
 • Наредба № н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време 
 • Наредба № н-5 от 2 март 2011 г. за условията и реда за приемане във военна академия "г. с. раковски" 
 • Наредба № н-12 от 18 май 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 
 • Постановление № 207 на министерския съвет от 3 октомври 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование 
 • Постановление № 81 от 10 май 2000 г. за одобряване на тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта (загл. изм. - дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) 
 • Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 
 • Валутен закон 
 • Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2005 г., изм. - дв, бр. 96 от 2011 г.)

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и министерството на индустрията, малките и средните предприятия и насърчаването на инвестициите ... 
 • Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 
 • Наредба № н-33 от 23 ноември 2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (дв, бр. 22 от 2009 г.) 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2011 г. за условията и реда за приемане във военна академия "г. с. раковски" (дв, бр. 26 от 2011 г.) 
 • Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в република България 2012 - 2022 
 • Постановление № 315 от 24 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет 
 • Постановление № 316 от 24 ноември 2011 г. за приемане на наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 
 • Постановление № 317 от 24 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, пр... 
 • Постановление № 318 от 24 ноември 2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на българската национална телевизия за 2011 г. 
 • Постановление № 319 от 24 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, одобрена с постановление № 81 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 41 от 2000 г.) 
 • Постановление № 320 от 24 ноември 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката на българската академия на науките 
 • Постановление № 321 от 28 ноември 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по линия на българската помощ за развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души (деца и техни... 
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на комисията за защита на конкуренцията (дв, бр. 15 от 2009 г.) 
 • Решение за приемане на национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в република България 2012 - 2022 
 • Решение за персонални промени в министерския съвет на република България 
 • Споразумение между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на администрацията и вътрешните работи на румъния за сътрудничество в областта на образованието, обучението и квалификацията на полицейски служители ... 
 • Указ № 234 от 24.11.2011 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство зараево, община попово, област търговище 
 • Указ № 235 от 24.11.2011 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство долна студена, община ценово, област русе 
 • Указ № 236 от 24.11.2011 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство селци, община садово, област пловдив Указ № 237 от 24.11.2011 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство радовене, община роман, област враца 
 • Указ № 238 от 24.11.2011 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство копривлен, община хаджидимово, област благоевград 
 • Указ № 239 от 24.11.2011 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство елешница, община елин пелин, софийска област 
 • Указ № 245 от 30.11.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на валутния закон 
 • Указ № 246 от 30.11.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на международната организация на труда 
 • Закон за изменение и допълнение на валутния закон (дв, бр. 83 от 1999 г.) 
 • Закон за ратифициране на конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на международната организация на труда 
 • Инструкция № Iз-2935 от 21 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от главна дирекция "пожарна безопасност и защита на населението" на министерството на вътрешните работи