22.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите 
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда 
 • Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата 
 • Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър 
 • Постановление № 274 от 20 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на околната среда и водите 
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 
 • Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод" 
 • Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на ... 
 • Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (дв, бр. 18 от 2007 г.) 
 • Наредба за допълнение на наредба № н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от ... 
 • Постановление № 342 от 15 декември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата, приета с постановление № 324 на министерския съвет от 1997 г. (дв, бр. 68 ... 
 • Постановление № 343 от 15 декември 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от закона за горите 
 • Постановление № 344 от 16 декември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет 
 • Постановление № 345 от 16 декември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с постановление № 168 на минист... 
 • Постановление № 346 от 16 декември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод", приета с постановление № 91 на министерския... 
 • Постановление № 347 от 16 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2011 г. 
 • Постановление № 348 от 16 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на министерството на отбраната за 2011 г. 
 • Постановление № 349 от 16 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2011 г. 
 • Постановление № 350 от 19 декември 2011 г. за целево финансово осигуряване изпълнението на споразумение за извънсъдебно разрешаване на спор 
 • Решение № 917 от 15 декември 2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", фаза... 
 • Указ № 283 от 19.12.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора за лиценз между австралийския съюз, представляван от департамента по здравеопазване и застаряване, и република България, представлявана от министерството на здравеопазване... 
 • Постановление № 341 от 15 декември 2011 г. за изменение на постановление № 67 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.) 
 • Закон за ратифициране на договора за лиценз между австралийския съюз, представляван от департамента по здравеопазване и застаряване, и република България, представлявана от министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на к...