9.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) 
 • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2007 г.) 
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи 
 • Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт 
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия 
 • Устройствен правилник на министерството на финансите 
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството 
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура" 
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол 
 • Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение 
 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. ... 
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията 
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок 
 • Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз 
 • Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници 
 • Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 
 • Наредба № н-5 от 8 септември 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите 
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина... 
 • Постановление № 271 от 17 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството 
 • Постановление № 94 от 18 май 2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на ... 
 • Постановление № 45 от 21 февруари 2001 г. за определяне на военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на правилник за устройството и дейността на вое... 
 • Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение (дв, бр. 20 от 2003 г.) 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (дв, бр. 27 от 2008 г.) 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (дв, бр. 97 от 2006 г.) 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.) 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата (дв, бр. 81 от 2008 г.) 
 • Постановление № 322 от 1 декември 2011 г. за изменение на постановление № 94 на министерския съвет от 2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и по... 
 • Постановление № 323 от 1 декември 2011 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.) 
 • Постановление № 324 от 1 декември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, приета с постановление № 244 на министерския съвет от 2006 г. (... 
 • Постановление № 325 от 2 декември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет 
 • Постановление № 326 от 2 декември 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 84 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните учи... 
 • Постановление № 327 от 2 декември 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с постановление № 47 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 20 от 2003 г.) 
 • Постановление № 328 от 2 декември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет 
 • Постановление № 329 от 2 декември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет 
 • Протокол за изменение на протокола относно преходните разпоредби, приложен към договора за европейския съюз, към договора за функционирането на европейския съюз и към договора за създаване на европейската общност за атомна енергия (ратифицир... 
 • Решение № 882 от 2 декември 2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", фаза ... 
 • Решение № 883 от 2 декември 2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия (вл) 110 KV за тягова подстанция "крумово" и "въздушна линия (вл) 110 KV за тягова подстанция "първомай"...